واحد کنترل کیفیت (QC)

تمام مراحل آماده سازی قطعه، از ورود مواد خام به شرکت تا تحویل محصولنهایی به مشتری ، با بازرسی و نظارت واحد کنترل کیفیت (QC) انجام می گیرد و نیز کلیه آزمونهای مورد نظر مشتری همراه با تاییدیه رسمی ارائه می گردد.
این شرکت قادر است با استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای تخصصی، پیشرفته و به روز خود، قطعه ساخته شده پس از مهندسی معکوس را، مجدداً اسکن سه بعدی کرده و با اسکن نمونه اصلی مورد مقایسه قرار داده و دقت ساخت را به صورت طیف رنگی در بازه های دلخواه مشاهده کند.
بدین گونه صحت محصول نهایی، هم از طریق نرم افزاری و هم با استفاده از سیستم های اندازه گیری کنترل می شود.