عملکرد کانتینر روتور به عنوان محفظه ای ایمن جهت نگهداری بلند مدت روتور تجهیزات دوار شامل روتور توربین، کمپرسور و پمپ می باشد. جهت جلوگیری از هر گونه خوردگی و اکسیداسیون (زنگ زدگی)، محفظه روتور با گاز خنثی نیتروژن پر شده و با بسته شدن آن، فضای داخل محفظه آب بندی می گردد، به طوری که امکان نگهداری از روتور در حالت عمودی و افقی حتی خارج از انبار و در محیط های سر باز نیز فراهم می آید.