عملکرد کانتینر روتور به عنوان محفظه ای ایمن جهت نگهداری بلند مدت روتور تجهیزات دوار شامل روتور توربین، کمپرسور و پمپ می باشد. جهت جلوگیری از هر گونه خوردگی و اکسیداسیون (زنگ زدگی)، محفظه روتور با گاز خنثی نیتروژن پر شده و با بسته شدن آن، فضای داخل محفظه آب بندی می گردد، به طوری که امکان نگهداری از روتور در حالت عمودی و افقی حتی خارج از انبار و در محیط های سر باز نیز فراهم می آید.

سیستم پیشنهادی Rotor Container مطابق استاندارد API 687 شامل محفظه دوتکه روتور، سیستم فیکسچرینگ داخلی جهت جلوگیری از خمیدگی و کرنش روتور و حفظ وضعیت بالانس روتور، شاسی نگهدارنده محفظه با قابلیت موقعیت دهی عمودی و افقی توسط فورک لیفت و جرتقیل، سیستم تامین و انتقال Purge Gas (کپسول حاوی نیتروژن، شیرکنترل فشار، فیلتر و گیج فشارسنج) و سیستم آببندی گاز محافظ می باشد.