انواع شیرهای اطمینان (PRESSURE SAFTY VALVE)

از تجهیزات ویژه ای که یک واحد را در مقابل افزایش ناگهانی فشار ایمن می سازد شیرهای اطمینان هستند. شیرهای اطمینان و مشخصات کاری آن ها ارتباط مستقیم با نحوه طراحی قطعات داخلی شیر دارد. در اغلب موارد این طراحی به گونه ای انجام می گیرد که پس از شروع باز شدن شیر اطمینان در اثر ازدیاد فشار، در اثر خاصیت (POP Action) این عمل به سرعت تشدید شده تا زمانی که شیر کاملا باز گردد. شیرهای اطمینان بوسیله آزاد کردن مقداری از سیال به واحد یا به درون لاین، عملیات ایمن سازی را انجام می دهند. در سیستم های تولید بخار، شیرهای اطمینان برای جلوگیری از افزایش فشار بر روی بویلرها نصب می گردند.
استانداردهای استفاده شده در طراحی شیرهای اطمینان شامل موارد زیر می باشد:

API 520, API 521, API 526, API 527