تجهیزات خاص:

1. REXCAN 4 (5 MP) - SOLUTIONIX مجهز به نور آبی BLUE LIGHT می باشد.

2. REXCAN 4 (2 MP) - SOLUTIONIX مجهز به نور آبی BLUE LIGHT می باشد.

3. TRITOP - GOM : دستگاه فتو گرامتری(36MP)

4. دستگاه لپینگ

5. روبات جهت انجام فرایند جوشکاری و (HARD FACING)